ప్రపంచ టెస్ట్ ఛాంపియన్ షిప్‌లో టీమ్ ఇండియా ర్యాంకింగ్ ఎంత, ర్యాంకింగ్ ఎలా ఉంటుంది

© Zee Hindustan తెలుగు ద్వారా అందించబడింది ప్రపంచ టెస్ట్ ఛాంపియన్ షిప్ ర్యాంకింగ్‌లో టీమ్ ఇండియా రెండవ స్థానాన్ని ఆక్రమించింది. అసలీ పాయింట్ల పద్ధతి, ర్...

Source: