రచిన్ రవీంద్ర నాన్న కూడా క్రికెటరే.. అనంతపూర్‌తో ఉన్న సంబంధం ఏంటి? రచిన్‌కు జవగళ్ ఏమవుతాడు

© News18 తెలుగు ద్వారా అందించబడింది "రచిన్ రవీంద్ర నాన్న కూడా క్రికెటరే.. అనంతపూర్‌తో ఉన్న సంబంధం ఏంటి? రచిన్‌కు జవగళ్ ఏమవుతాడు" ఒక్క వికెట్.. ఒకే ఒక్క వ...

Source: