ఆ ఇద్దరూ ఏం చేస్తరో!

(వెలుగు స్పోర్ట్స్‌‌‌‌ డెస్క్‌‌‌‌) if (typeof colombia == 'undefined') { var colombia = colombia || {}; colombia.fns = colombia.fns || []; (function () { var cads = document.createElement("script"); cads.async = true; ...

Source: