మైక్ టైసన్: 'ద బ్యాడెస్ట్ మ్యాన్ ఆన్ ద ప్లానెట్'

© MIKE TYSON/FACE BOOK మైక్ టైసన్... అనగానే బాక్సింగ్ రింగ్‌లో పదునైన పిడిగుద్దులతో ప్రత్యర్థిని కుప్పకూల్చే మహాబలుని రూపం అందరికీ గుర్తుకు వస్తుంది. కోపంతో ...

Source: