తల్లిపాలు ఈ రంగులో ఉంటే కాన్సర్ ఉన్నట్లేనట..

© తెలుగు సమయం ద్వారా అందించబడింది అటువంటి అసాధారణమైన సమస్యలలో ఈ మధ్య కాలంలో ఈ ప్రశ్న అందరిలో తలెత్తింది. బ్రెస్ట్ మిల్క్ పింక్ కలర్‌లో ఉంటుందా? అ...

Source: