ఉద్ధానం కిడ్నీ బాధితులు: ‘ఎంతకాలం రాసుంటే అంతకాలం బతుకుతా, అప్పులు చేసి చావడమెందుకు?’

© BBC ఉద్ధానంం ప్రాంతంలో దాదాపు లక్షమంది జనాభాలో 35 శాతం మంది కిడ్నీ వ్యాధిగ్రస్తులే "నెలకు పదివేలు ఖర్చు పెట్టి వైద్య పరీక్షలు, కిడ్నీ వైద్యం చేయిం...

Source: