కొద్దిరోజుల్లో పెళ్లి, పత్రికలు పంచారు.. వధువు కుటుంబానికి ట్విస్ట్ ఇచ్చిన వరుడు

© తెలుగు సమయం ద్వారా అందించబడింది ఆ యువతికి పెళ్లి నిశ్చయమైంది.. ఆహ్వాన పత్రికలు పంచారు. ఇంతలో వరుడు ట్విస్ట్ ఇచ్చాడు.. పెళ్లి తనకు ఇష్టం లేదంటూ బా...

Source: